Gym Glamour

WITAJ W ODŚWIEŻONYM SKLEPIE GYM GLAMOUR!

Nie pamiętasz hasła?
Regulamin konkurs

REGULAMIN KONKURSU

 

"Konkurs Marcysia & Gym Glamour"

 

 

1.

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich odbywa się konkurs "Konkurs Marcysia & Gym Glamour” (zwany dalej: „Konkursem”), prowadzony przez Daniela Walendziaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DANIEL WALENDZIAK DIDABLJU z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego Instagram na profilu pod adresem: https://instagram.com/ryskalamarcysia.

 

§ 1 Definicje

 

 

1.

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

2.

Laureat – oznacza Uczestnika, któremu zgodnie z Regulaminem przysługuje prawo do otrzymania Nagrody.

 

 

3.

Nagroda – oznacza nagrody w Konkursie, określone w §5 Regulaminu.

 

 

4.

Organizator - oznacza Daniela Walendziaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DANIEL WALENDZIAK DIDABLJU z siedzibą w Warszawie (01-355), ul. Powstańców Śląskich 45 lok. 24, NIP:5222816779, REGON: 140988201, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii; e-mail: info@gymglamour.com.

 

5.

Potencjalny Uczestnik - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.

 

 

6.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Konkursu.

 

 

7.

Regulamin Gym Glamour - regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny na Stronie Sklepu Internetowego: https://gymglamour.com/.

 

 

8.

Sklep Internetowy - oznacza sklep internetowy działający domenie: https://gymglamour.com/, którego właścicielem jest Organizator.

 

9.

Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi prowadzony jest Sklep Internetowy Gym Glamour, w ramach którego możliwe jest wykorzystanie Nagrody w postaci kodu rabatowego, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Gym Glamour.

 

 

10.

Uczestnik - oznacza Potencjalnego Uczestnika, który spełnił warunki z §3 Regulaminu.

 

 

11.

Utwór - materiał autorski lub treść autorska nadesłane przez Uczestnika konkursu, posiadająca cechy oryginalności w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1231), zwanej dalej również ustawą o prawach autorskich.

 

 

12.

Zadanie Konkursowe - zadanie polegające na przygotowaniu i opublikowaniu pod postem konkursowym, zamieszczonym w ramach serwisu internetowego Instagram na profilu Organizatora pod adresem: https://instagram.com/ryskalamarcysia, odpowiedzi (w postaci komentarza) na pytanie: "Jaki kolor setu i dlaczego najbardziej pasuje do Twoich przyjaciółek!". Odpowiedź na pytanie konkursowe nie może przekroczyć długości jednego komentarza na instagramie.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

 

1.

Konkurs prowadzony będzie w serwisie internetowym Instagram na profilu Organizatora pod adresem: https://instagram.com/ryskalamarcysia.

 

 

2.

Konkurs organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

3.

Konkurs trwa od 24.05.2020 r. do 27.05.2020 r. włącznie, przy czym Potencjalni Uczestnicy mogą publikować odpowiedzi na pytanie konkursowe najpóźniej do dnia 27.05.2020 r. włącznie.

 

4.

Regulamin Konkursu będzie dostępny na profilu Instagram Organizatora: https://instagram.com/ryskalamarcysia oraz na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: https://gymglamour.com/strona/regulamin-konkurs-marcysia.

 

 

5.

Nadesłane odpowiedzi na pytanie konkursowe muszą stanowić element twórczy Uczestnika konkursu, przede wszystkim Uczestnik musi być autorem nadesłanej odpowiedzi na pytanie konkursowe, a sama odpowiedź na pytanie konkursowe musi spełniać cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich. Odpowiedź na pytanie konkursowe nie może być zamieszczona wcześniej ani w takcie trwania Konkursu w sieci Internet, z wyjątkiem opublikowania jej na profilu Organizatora w serwisie Instagram, w sposób opisany w §1 ust. 12 niniejszego Regulaminu.

 

 

6.

Nagrody przyznane zostaną zgodnie z postanowieniami §5 - §7 Regulaminu.

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

 

1.

Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 

 

2.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator:

 

 

a)

połączenie z siecią Internet;

 

 

b)

minimalne wymagania techniczne to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszej, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 

 

3.

Potencjalny Uczestnik chcąc wziąć udział w Konkursie i ubiegać się o Nagrodę, musi spełnić łącznie poniższe warunki:

 

 

a)

posiadać aktywny prywatny profil w serwisie Instagram;

 

 

b)

wykonać Zadanie Konkursowe;

 

 

c)

obserwować profil Organizatora: ryskalamarcysia w serwisie Instagram, prowadzony pod adresem: https://instagram.com/ryskalamarcysia oraz profil gym_glamour, prowadzony pod adresem: https://www.instagram.com/gym_glamour

 

d)

zaakceptować Regulamin Konkursu.

 

 

4.

Odpowiedź na pytanie konkursowe zamieszczona przez Uczestnika nie może zawierać treści, które mogłyby:

 

 

a)

zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

 

 

b)

naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, prawem do wizerunku, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

 

 

c)

posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

 

 

d)

pozostawać w sprzeczności z interesem Organizatora, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z przedmiotem Konkursu; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;

 

 

e)

naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

 

 

5.

Z chwilą spełnienia przez Potencjalnego Uczestnika wszystkich warunków określonych w §3 ust. 3, Potencjalny Uczestnik staje się Uczestnikiem Konkursu.

 

 

6.

Uczestnikiem Konkursu nie może zostać osoba będąca pracownikiem Organizatora. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

 

 

7.

Uczestnik Konkursu może jednokrotnie wziąć udział w Konkursie na warunkach określonych w §3 Regulaminu.

 

§ 4 Wyłonienie Laureata

 

 

1.

Wyłonienie Laureatów nastąpi w dniu 30.06.2022 r. Łączne kryteria wyboru Laureatów są następujące:

 

a)

unikatowość udzielonej odpowiedzi na pytanie konkursowe;

 

 

b)

kreatywność Uczestników w zakresie udzielonej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

 

 

2.

Wyłonienia Laureatów dokona komisja konkursowa, w skład której wejdą wyznaczeni przedstawiciele Organizatora.

 

 

3.

Prawa autorskie majątkowe do Utworów stworzonych przez Laureatów w ramach Konkursu, zostają nieodpłatnie przeniesione na Organizatora z chwilą wydania Laureatowi Nagrody, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

 

 

a)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

 

 

b)

publiczne wyświetlenie oraz odtworzenie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

 

4.

Organizator jest zobowiązany do respektowania autorskich praw osobistych do Utworu, w szczególności jest zobowiązany do każdorazowego oznaczania autorstwa Utworu.

 

 

5.

Uczestnik, zamieszczając Utwór, w zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych na korzystanie z Utworu w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: w zakresie rozpowszechniania - publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w Internecie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do odpowiedzi w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

 

6.

Nagroda zostanie przyznana zgodnie z §5 Regulaminu.

 

§ 5 Nagrody

 

 

1.

W ramach Konkursu wyłonionych zostanie 10 (słownie: dziesięciu) równorzędnych Laureatów. Dla każdego z Laureatów, Organizator przewiduje nagrodę rzeczową,  zgodnie z §5 ust. 2 poniżej.

 

 

2.

Nagrodami w Konkursie, są dwa dowolne produkty z oferty sklepu Gymglamour.com.

 

 

3.

Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

 

 

4.

Laureat nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego będącego równowartością całości lub części Nagrody rzeczowej. Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzeżenia określonych cech czy właściwości Nagrody rzeczowej, innych niż wskazane w Regulaminie.

 

 

5.

Fundatorem Nagród jest Organizator.

 

§ 6 Powiadomienie o wygranej

 

 

1.

Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora w terminie 3 Dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu (wyłonienia Laureatów).

 

 

2.

Powiadomienie o wygranej zostanie przekazane za pomocą wiadomości prywatnej (Direct) przesłanej Laureatowi w serwisie internetowym Instagram i zawierać będzie informacje dotyczące warunków przekazania Nagrody.

 

 

3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie Laureata, w szczególności z powodu usunięcia przez Laureata w czasie trwania Konkursu prywatnego profilu w serwisie Instagram lub zablokowania przez Laureata możliwości wysłania do niego wiadomości.

 

 

4.

Lista wyłonionych Laureatów dostępna będzie na profilu Organizatora w serwisie Instagram pod adresem: https://instagram.com/ryskalamarcysia, poprzez wskazanie ich nicków instagramowych.

 

§ 7 Wydawanie nagród

 

 

1.

Warunkiem wydania Nagród jest przesłanie przez Laureata do Organizatora w terminie 3 (słownie: trzech) Dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w §6 ust. 2 Regulaminu, danych niezbędnych do przekazania Nagrody rzeczowej oraz Nagrody pieniężnej II, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail w formie wiadomości prywatnej (Direct) przesłanej na konto Organizatora w serwisie Instagram: https://instagram.com/ryskalamarcysia.

 

 

2.

Podanie przez Laureata powyższych danych i informacji jest dobrowolne jednakże niezbędne w celu otrzymania Nagród.

 

 

3.

Każdemu Laureatowi Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W dniu odbioru Nagród Organizator zobowiązany jest pobrać od Laureata i odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego 10% podatek od nagrody o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1387). Nagroda pieniężna I zostanie potrącona przez Organizatora i zaliczona na poczet podatku od tej Nagrody oraz Nagrody rzeczowej.

 

 

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie Nagrody.

 

 

5.

Nagroda rzeczowa zostanie przesłana Laureatowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Laureata adres elektroniczny, zaś Nagroda pieniężna II zostanie przesłana Laureatowi za pośrednictwem przelewu bankowego, na rachunek bankowy wskazany przez Laureata - w terminie do 3 (trzech) Dni roboczych od daty otrzymania informacji od Laureata określonych w §7 ust. 1.

 

6.

W przypadku niespełnienia przez Laureata w terminie 14 (słownie: czternastu) Dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w §6 ust. 2 Regulaminu, warunków wydania Nagród (wskazanych w §7 ust. 1 Regulaminu), prawo do Nagród przechodzi na Organizatora.

 

§ 8 Zasady wykorzystania Nagrody rzeczowej

 

 

1.

Laureat może wykorzystać Nagrodę rzeczową (kod rabatowy) przez złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, w okresie ważności kodu rabatowego - tj. do dnia 31.12.2022 r. włącznie.

 

 

2.

Laureat składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając towar/ towary którym/ którymi jest zainteresowany. Laureat po skompletowaniu całości zamówienia, powinien wpisać otrzymany w ramach Nagrody rzeczowej kod rabatowy w formularzu zamówienia w polu oznaczonym: "kod rabatowy", a następnie nacisnąć przycisk: "UŻYJ". Laureat składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Organizatora, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu odpowiedni przycisk. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia, Laureat jest informowany o łącznej cenie za zamówienie, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawieraną umową sprzedaży, z uwzględnieniem wykorzystanego kodu rabatowego.

 

   

Szczegółowe zasady dotyczące zawierania umów sprzedaży, opisane zostały w Regulaminie Gym Glamour.

 

§ 9 Reklamacje

 

 

1.

Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: info@gymglamour.com.

 

2.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zwrotny Uczestnika oraz określać rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Organizatora.

 

 

3.

Organizator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Odpowiedź Organizatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Uczestnika adres e-mail lub udzielana w inny podany przez Uczestnika sposób. W przypadku braku odpowiedzi Organizatora w terminie 14 dni, przyjmuje się, że zgłoszenie zostało uznane za uzasadnione.

 

 

4.

Organizator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

§ 10 Ochrona danych osobowych

 

 

1.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Kontakt z Organizatorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@gymglamour.com.

 

2.

Dane osobowe zbierane przez Organizatora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 

 

3.

Dane osobowe będą zbierane przez Organizatora w celu:

 

 

a)

wydania Nagrody Laureatom (w tym odprowadzenia podatku od Nagrody, zgodnie z §7 ust. 3 Regulaminu). Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), polegających na przeprowadzeniu Konkursu i umożliwieniu wydania Nagrody Laureatom;

 

 

b)

ochrony przed roszczeniami i rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), polegających na obronie przed roszczeniami oraz rozpatrywaniu reklamacji.

 

 

4.

W celu wydania Nagrody, Laureat podaje:

 

 

a)

imię i nazwisko;

 

 

b)

adres e-mail;

 

 

c)

numer rachunku bankowego.

 

 

5.

Podanie przez Laureata powyższych danych i informacji jest dobrowolne jednakże niezbędne w celu otrzymania Nagród.

 

 

6.

Dane osobowe Laureatów mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzysta Organizator przy przeprowadzaniu Konkursu – w zależności od okoliczności. Organizator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na jego polecenie. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe oraz usługi marketingowe.

 

 

7.

Po rozstrzygnięciu Konkursu dane osobowe Laureatów mogą być przechowywane przez Organizatora przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Organizator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć.

 

8.

Laureatom Konkursu przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Laureatów Konkursu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§ 11 Postanowienia końcowe

 

1.

Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu.

 

2.

Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny tj. art 919 kc – 921 kc.

 

3.

Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

4.

Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w formie wydruku w siedzibie Organizatora oraz może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z profilu Organizatora prowadzonego w ramach serwisu Instagram: https://instagram.com/ryskalamarcysia oraz ze Strony Internetowej Sklepu pod adresem: https://gymglamour.com/strona/regulamin-konkurs-marcysia.

 

5.

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani nie jest z nim związany. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs i jego przebieg. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Instagram. Organizator zobowiązuje się w pełni zwolnić serwis Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko serwisowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

 

6.

W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium